รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ธ.ค. 2560 17:26:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หลักทรัพย์
SAT
แหล่งข่าว
SAT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้ทำสัญญาบริการด้านการบริหารกับบริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด ("SBH") 
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และมีประสบการณ์ด้านบริหารงาน ทักษะ กลยุทธ์
และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นอย่างดีและยาวนาน
รวมถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีต่อลูกค้า คู่ค้า กลุ่มร่วมทุน ผู้มีส่วนได้เสีย
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์  โดยมีระยะเวลาตามสัญญารวม 3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้