รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ธ.ค. 2560 17:46:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัท ในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หลักทรัพย์
PE
แหล่งข่าว
PE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล                  


เรื่อง                        : ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัท 
ในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
รายละเอียด                     :
ตามที่ท่านได้มีหนังสือฉบับที่อ้างถึง ถึงบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 
อ้างว่า ตามงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งปรากฎข้อมูลว่า บริษัทฯ
มีส่วนผู้ถือหุ้น 85.18 ล้านบาท มีขาดทุนสะสม 316.76 ล้านบาท
และมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิติดต่อกันตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา
รวมทั้งมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 575.53 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทฯ
มีข้อพิพาทซึ่งศาลฎีกา/ศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้บริษัทฯ ชำระค่าเสียหาย ตามรายละเอียดที่บริษัทฯ
ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งท่านเห็นว่ามีความไม่แน่นอน จึงขอให้บริษัทฯ
ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นั้น

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนชี้แจงต่อท่าน ตามประเด็นที่ท่านขอให้บริษัทฯ ชี้แจง ดังนี้

1.  ตามงบการเงินรวมสำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ 
มีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่องมาจากปี 2557 สาเหตุเนื่องมาจากการที่บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิสซิ่ง
จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีการตั้งสำรองด้อยค่ายานพาหนะให้เช่าจำนวนสองคราวในปี 2557 และปี
2558 อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนดังกล่าวเป็นเพียงผลขาดทุนในทางบัญชีเท่านั้น
มิได้ส่งผลให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินแก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแต่อย่างใด
2.  ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนรวมที่สูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมอยู่ 575.53 ล้านบาทนั้น 
รายการที่แสดงในหนี้สินหมุนเวียนรวม นอกจากรายการหนี้สินจากผลเสียหายคดีภาษีอากรจำนวน 241.74
ล้านบาทแล้ว ยังรวมรายการหนี้สินของบริษัทย่อย
ซึ่งเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 455.73 ล้านบาท และ
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 31.37 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ
ยังมีทรัพย์สินเป็นยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ในระยะเวลาเดียวกันจำนวน 1,738.78 ล้านบาท
รองรับหนี้สินดังกล่าว ซึ่งหากบริษัทฯ ดำเนินการขายหุ้นบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิสซิ่ง จำกัด
สัดส่วนหนี้สินหมุนเวียนรวมต่อสินทรัพย์หมุนเวียนรวม ก็ไม่มีผลต่อการดำรงอยู่ของกิจการแต่อย่างใด
3.  สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นั้น ตามงบการเงินรวมสำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 85.18 ล้านบาท ทั้งนี้
ภายหลังที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการ คดีหมายเลขดำที่
พก. 6/2558 ให้บริษัทฯ ชำระเงินให้แก่บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน
478,774,424.90 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงินดังกล่าว นับจากวันที่ 23
กรกฎาคม 2546 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นนั้น บริษัทฯ
จะบันทึกผลของคำพิพากษาศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นประมาณการหนี้สินทางบัญชี
ซึ่งเป็นรายการที่ยังไม่แน่นอนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้ หลังจากบริษัทฯ ยื่นอุทธรณ์คดีนี้แล้ว
คาดว่าศาลฎีกาจะใช้เวลาพิจารณาอุทธรณ์ประมาณสามปี
  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง )
                  กรรมการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้