รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ธ.ค. 2560 17:04:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "ERWPF"
หลักทรัพย์
ERWPF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "ERWPF"
ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 10.0096
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 9.927
วันที่มีผล                      : 22 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ                      : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
______________________________________________________________________