รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ธ.ค. 2560 18:53:00
หัวข้อข่าว
แจ้งขยายระยะเวลากำหนดการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement)
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ 123/1260
  18 ธันวาคม 2560

เรื่อง  แจ้งขยายระยะเวลากำหนดการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง  1.  หนังสือของบริษัทเลขที่ 078/0960 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 และ เลขที่ 093/1060 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2560
  2.  รายงายการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตามที่บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2560 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 19
ตุลาคม 2560 และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน
2560ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุน รายละเอียดตามสิ่งที่อ้างถึง 1-2
กำหนดให้นักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวชำระค่าหุ้นภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
บริษัทขอเรียนว่า บริษัทได้รับแจ้งจากนักลงทุน 1 ท่านว่าอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเงินทุนให้เพียงพอ 
จึงแจ้งความประสงค์ในการการขยายระยะเวลาชำระเงินออกไป โดยแจ้งว่าจะชำระภายในช่วงวันที่ 22-29 ธันวาคม
2560 ดังนั้น คณะกรรมการบริหาร ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควร
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จึงเห็นสมควรขยายกำหนดการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement)
ออกไปเป็นช่วงวันที่ 22-29 ธันวาคม 2560
ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบต่อไป
  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ(นายสลิบ สูงสว่าง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้