รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ธ.ค. 2560 18:51:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2560
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14/12/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.1264% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.0052% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไฮโดรเท็ค(listed)
โดย นาย ทิศพัฒน์ อมรนันทิพัฒน์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13/12/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 8.239% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 8.239% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________