รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ธ.ค. 2560 18:02:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หลักทรัพย์
UMS
แหล่งข่าว
UMS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล                  


เรื่อง                        : ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2560
รายละเอียด                     :
UMS./EXS./028-60
                15 ธันวาคม 2560

 เรื่อง   ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
 เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 อ้างถึง หนังสือเลขที่ บจ.473 /2560 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง 
ขอให้ชี้แจงฐานะการเงินในงบการเงินไตรมาสที่ 3
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัท มีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิจำนวน (36) และ (67) ล้านบาท สำหรับงวด
ไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือน ปี 2560 ตามลำดับ ทำให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 42 ล้านบาท
และมีผลขาดทุนสะสม (637) ล้านบาท
โดยผู้สอบบัญชีรายงานข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัท
โดยระบุว่า บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจำนวน 570 ล้านบาท
และมีขาดทุนสะสมจำนวน (637) ล้านบาท ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ

ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษั
ทและบริษัท อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้กำหนดนโยบายและวิธีการในความพยายามที่จะบริหารความเสี่ยงจากสภาพคล่องและสถานการณ์อื่นๆ นั้น
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่อ้างถึง 2 กำหนดว่า
บริษัทจดทะเบียนจะเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
หากงบการเงินประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์ ดังนั้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและ
ผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดตามที่แจ้งมาแล้วนั้น บริษัทขอชี้แจงให้ทราบ ดังนี้
 
1. 
การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่บริษัทประสบผลขาดทุนจากการดำเนินงานติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายปีในช่วงที่
ผ่านมา

  บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการ ดังนี้
1.  บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนในช่วงต้นปี 2559 
และได้นำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเกือบทั้งจำนวนไปจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมจำนวน 300 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 85 ของจำนวนเงินสุทธิที่ได้จากการเพิ่มทุน ทำให้บริษัทสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยและมีโครงสร้างทางการเงินที่ดีขึ้น
2.  บริษัทได้ดำเนินการลดค่าใช้จ่ายและควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเช่น 
การลดจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มากเกินความจำเป็น
การปรับวิธีการในการเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานด้านการผลิต รวมทั้ง
การปรับลดขนาดองค์กรให้มีขนาดที่เหมาะสมกับธุรกิจในปัจจุบัน
ทำให้ต้นทุนในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานลดลงอย่างมีนัยสำคัญมาเป็นเวลาหลายปี
3.  ในไตรมาส 2 ของปี 2560 บริษัทได้ผิดนัดชำระหนี้ธนาคารบางส่วน 
ทำให้ธนาคารดำเนินการยกเลิกวงเงินกู้ระยะสั้น (เงินทุนหมุนเวียน) เป็นจำนวน 300 ล้านบาท
บริษัทจึงต้องปรับเปลี่ยนแผนในการซื้อถ่านหิน โดยชะลอการนำเข้าจากต่างประเทศ
และเน้นการซื้อถ่านหินจากในประเทศแทน ส่งผลให้ยอดขายลดลง จึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
รายได้ไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ จึงทำให้ผลการดำเนินงานยังมีผลขาดทุนอยู่
4.  การมุ่งเน้นในการเพิ่มยอดขาย โดยบริษัทมีแผนในการนำเข้าถ่านหินในปีหน้า 
ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ขายในต่างประเทศ
โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มนำเข้าวัตถุดิบได้ภายในไตรมาสแรกของปีหน้า รวมทั้งการปรับแผนการขายไปยังตลาด
Wholesale และ Retail เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้มากขึ้น
5.  บริษัทมีสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่หลายรายการ  
ทำให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายทั้งส่วนที่เป็นเงินสดและไม่ใช่เงินสด ขณะนี้
บริษัทได้จัดทำแผนในการบริหารจัดการสินทรัพย์ดังกล่าว โดยบางส่วนได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว เช่น
การปล่อยให้เช่าที่ดิน และบางส่วนอยู่ระหว่างการพิจารณา เช่น การขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ของปี 2561

2. แนวทางในการแก้ไขปัญหาฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท 
เพื่อมิให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

  บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน 
และสภาพคล่องมาอย่างต่อเนื่องนอกจากการดำเนินการตามแผนในข้อ 1. แล้ว
บริษัทยังได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทใหญ่สูงสุดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติให้ข
ยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้จำนวน 570 ล้านบาท ออกไปแบบไม่มีระยะเวลาครบกำหนดการใช้วงเงิน
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทยังได้อนุมัติให้ขอวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เก
ิน 430 ล้านบาท จากบริษัทใหญ่สูงสุด เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำรองในการดำเนินธุรกิจ
สำหรับวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการขอผู้ถือหุ้นอนุมัติในหลักการก่อนในเบื้องต้นพร้อมมอบอำนาจให
้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลและควบคุมในการขออนุมัติวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากบริษัทใหญ่สูงสุด
ตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในเบื้องต้น คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 5
ต่อปี
นอกจากนี้บริษัทยังคงได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน
โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ได้เป็นอย่างดี
 
นอกเหนือจากแหล่งเงินทุนสำรองที่บริษัทได้รับจากบริษัทใหญ่สูงสุดแล้ว 
บริษัทยังเตรียมหาวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้รองรับในการดำเนินธุรกิจในอนาคต รวมทั้ง การจัดทำแผนระยะยาวในการปรับโครงสร้างบริษัท
เพื่อให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน
ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ
เพื่อมิให้เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยบริษัทจะดำเนินการแจ้งข้อมูลให้ทราบต่อไป

             จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                  ขอแสดงความนับถือ
   บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

               .......................................................
                 โดย นายโดม ลิ่วลมวิบูลย์
                                                  
  รักษาการ กรรมการผู้จัดการ /
                                                  
รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายโดม ลิ่วลมวิบูลย์  )
                  รักษาการ กรรมการผู้จัดการ / รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้