รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ธ.ค. 2560 08:47:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ PLANB เริ่มซื้อขายวันที่ 13 ธันวาคม 2560
หลักทรัพย์
PLANB
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)
ทุนเดิม (บาท)                    : 351,613,048.20
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,516,130,482
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 13,476,883
ทุนใหม่ (บาท)                    : 352,960,736.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,529,607,365
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10
จัดสรรรให้                     : กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ 
บริษัทย่อยตามโครงการ ESOP จำนวน 13,476,883 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)               : 6.27
วันเสนอขาย                     : วันที่ 27 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 01 ธ.ค. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 13 ธ.ค. 2560
______________________________________________________________________