รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ธ.ค. 2560 08:32:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560
หลักทรัพย์
GULF
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์(listed)
โดย นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 06/12/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -3.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 72.17% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บัตรกรุงไทย(listed)
โดย นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 07/12/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 16.3% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________