รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ธ.ค. 2560 07:36:00
หัวข้อข่าว
ตลท.ปลดเครื่องหมาย NP และขึ้น NR หลักทรัพย์ของ APCS สำหรับงบการเงินประจำปี 2559 และไตรมาส 1/60
หลักทรัพย์
APCS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (APCS)
ปลดเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 12 ธ.ค. 2560
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NR
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 12 ธ.ค. 2560
เหตุผล                       :
ตลาดหลักทรัพย์ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. ว่ายังไม่สั่งแก้ไขงบการเงินปี 2559 และ Q1/2560 ของ APCS 
เนื่องจากในชั้นนี้ยังไม่พบว่า
การที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นและไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินทั้งสองงวดดังกล่าว
เกิดจากการถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร หรือการจัดทำงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีแต่อย่างใด
______________________________________________________________________