รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2560 21:46:00
หัวข้อข่าว
การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายการที่เกี่ยวโยงกัน การผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทและการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
หลักทรัพย์
B
แหล่งข่าว
B
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 9 /2560 
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ("ที่ประชุมคณะกรรมการ")
ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 592,371,171.68 บาท เป็น
957,033,230.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 536,267,734 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท
และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือตามหุ้นเดิมของบริษัทสัดส่วน
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขายหุ้นละ
0.90 บาท ("ราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน")
ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้
นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้น
สามัญ เพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรร และ/หรือ
เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น และจากการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ ให้แก่
บริษัท มิลล์คอน สตีล (มหาชน) ("มิลล์คอน") และ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับมิลล์คอนในจำนวนไม่เกิน
200,000,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท อันเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) ตลอดจนพิจารณาอนุมัติให้มิลล์คอน
ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท
จากการที่มิลล์คอนประสงค์จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท
โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้หากพิจารณาสัดส่วนการถือครองหุ้นภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลจำกัด
ในทั้งสองกรณี ได้แก่
กรณีที่ 1 ในกรณีที่บุคคลในวงจำกัด (PP) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน 
และผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นครบทั้งจำนวน
จะทำให้มิลล์คอนได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 บาท
ส่งผลให้มีสิทธิออกเสียงของมิลล์คอน ในกิจการไม่เกิน 200,000,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 17.84
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้
กรณีที่ 2 ในกรณีที่บุคคลในวงจำกัด (PP) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และ 
ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
จะทำให้มิลล์คอนได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 492,326,871 บาท
ส่งผลให้มีสิทธิออกเสียงของมิลล์คอน ในกิจการไม่เกิน 492,326,871 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 43.92
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้
โดยในอนาคตตามแผนการที่บริษัทจะขยายการบริการขนส่งทางบก และ 
การบริการพิธีศุลกากรและบริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศประเภทที่ไม่มีเรือของตนเอง
(C/Clearance & NVOCC) โดยให้บริการดังกล่าวแก่มิลล์คอน ทำให้มิลล์คอนเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
และการให้บริการดังกล่าวแก่มิลล์คอนถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน")
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 07 ธ.ค. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 292,326,871
 อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)               : 2 : 1
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               : 0.90
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               : วันที่ 19 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 23 ก.พ. 2561
 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                : 21 ธ.ค. 2560
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
 วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)         : 19 ธ.ค. 2560
จัดสรรให้กับ                    : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร           :
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 200,000,000
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               : 0.90
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               : วันที่ 19 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 23 ก.พ. 2561
จัดสรรให้กับ                    : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 43,940,863
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 536,267,734
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 536,267,734
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.68
หมายเหตุ                      :
บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร
และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
และจากการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ ให้แก่บริษัท บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ให้แล้วเสร็จภายใน
 3
เดือนนับจากวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 07 ธ.ค. 2560
วันประชุม                      : 08 ก.พ. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 21 ธ.ค. 2560
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 19 ธ.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - การเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริัษัท
สถานที่ประชุม                     : โรงแรม จัสมิน แกรนด์ เรสซิเด็นท์ (พระราม 4)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้