รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2560 19:19:00
หัวข้อข่าว
แจ้งจัดตั้งธุรกิจค้าร่วม (Consortium) เพื่อเสนอราคาโครงการซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV)ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
CHO
แหล่งข่าว
CHO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาขน) (CHO) ขอแจ้งว่าเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 CHO ได้จัดตั้งกิจการค้าร่วม 
(Consortium) กับบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในนาม "กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO" ในอัตราส่วนฝ่ายละ
ร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ
เพื่อเข้าร่วมเสนอราคาโครงการซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV)
ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 489 คัน
โดยมีราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,020,158,000 บาท
คู่สัญญาตกลงกันให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายแต่งตั้งตัวแทนของตน ฝ่ายละ 1 คน เพื่อร่วมกันลงนามในข้อตกลง
และเอกสารต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ
ทั้งนี้สัญญามีผลบังคับใช้จนกระทั่งโครงการฯ จะเสร็จสมบูรณ์

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้