รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2560 17:26:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. ฮิวแมนิก้า (HUMAN) เริ่มซื้อขาย 8 ธ.ค. นี้
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                  ฉบับที่ 112/2560
                                          7 ธันวาคม 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. ฮิวแมนิก้า (HUMAN) เริ่มซื้อขาย 8 ธ.ค. นี้
 
บมจ. ฮิวแมนิก้า ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรายแรกที่เข้าจดทะเบียน 
พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 8 ธ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,720 ล้านบาท
โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "HUMAN"

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. ฮิวแมนิก้า
ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรายแรกที่เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "HUMAN" ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 นี้

HUMAN ให้บริการงานด้านทรัพยากรบุคคล (human resources solutions) 
โดยรับช่วงบริหารจัดการและจัดทำเงินเดือน (human resources and payroll outsourcing)
รวมทั้งจำหน่ายและติดตั้งระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (human resources system)
ด้วยซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาเอง ได้แก่ Humatrix ESSpace โดยบริษัทเริ่มขยายการให้บริการไปต่างประเทศ
ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ในปี 2560 นอกจากนี้ยังให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน (financial
solution) ทั้งในส่วนการจำหน่ายและติดตั้งระบบงานวางแผนทรัพยากรองค์กร (enterprise resource planning :
ERP) ของ SAP SE ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ชั้นนำจากประเทศเยอรมนี และการจัดทำบัญชีและการเงิน (accounting and
finance outsourcing)

HUMAN มีทุนชำระแล้ว 340 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 500 ล้านหุ้น 
และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 180 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 153
ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 27 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 1
และ 4 ธันวาคม 2560 ในราคาหุ้นละ 4.00 บาท มูลค่าระดมทุนรวม 720 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO
2,720 ล้านบาท โดยมี บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ฮิวแมนิก้า (HUMAN) เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์ 
ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลจนได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรด้วยดีเสมอมา
และการระดมทุนจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้
จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการต่อยอดทางธุรกิจ ทั้งในส่วนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ Humatrix อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจที่สร้าง Synergy ให้กับกลุ่มบริษัท
ในขณะเดียวกันบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของตนเองด้วยการย้ายสำนักงานแห่งใหม่เพื่อที่จ
ะได้มีพื้นที่เพิ่มเติม และมีแผนที่จะตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อรองรับการเติบโต
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 2-3 ปี 2561

HUMAN มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มครอบครัวเด่นธรรม 42.61% Hudson Asia Holding 
Pte. Ltd. 17.95% และนางสาวภาติยา ทันการ 2.45% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO
ครั้งนี้เป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 28.57 เท่า โดยคำนวณจากจากผลกำไรสุทธิ 4
ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 680 ล้านหุ้น (fully diluted)
คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.14 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50%
 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ 
www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.humanica.com และ www.set.or.th
                 "SET...You Grow, We Groom"
______________________________________________________________________