รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2560 17:22:00
หัวข้อข่าว
SET News :8 บจ. ไทยคว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ สูงสุด ในระดับภูมิภาคอาเซียน
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                   ฉบับที่ 
111/2560
                                          7 ธันวาคม 2560

8 บจ. ไทยคว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ สูงสุด ในระดับภูมิภาคอาเซียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย 8 บจ. ไทยคว้า 11 รางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ จากทั้งหมด 30 
รางวัลในระดับอาเซียน สำหรับรางวัล IR Magazine Awards ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยวารสาร IR Magazine
โดยจำนวน บจ. ไทยได้รางวัลมากที่สุดในภูมิภาคนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
สะท้อนถึงศักยภาพด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations: IR)
ที่มีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนสถาบันในระดับภูมิภาค

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 
ธันวาคมที่ผ่านมา ที่ประเทศสิงคโปร์ IR Magazine ได้มอบรางวัลให้แก่บริษัทจดทะเบียน (บจ.)
ที่มีความโดดเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์
โดยเป็นผลประเมินจากการสำรวจความเห็นนักลงทุนสถาบันในภูมิภาคอาเซียนที่ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย ซึ่งรางวัลนี้ได้มีการจัดในภูมิภาคต่างๆ ด้วย เช่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา
เป็นต้น

"ปีนี้ บจ. ไทยได้รับรางวัลถึง 8 บริษัท จากทั้งหมด 30 รางวัล โดยเป็นจำนวนสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
สะท้อนให้เห็นว่า บจ. ไทยมีศักยภาพในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่โด่นเด่น
ตลอดจนสามารถสื่อสารกับนักลงทุนได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดีในระดับสากล โดย 3 บจ.
ที่ได้รับรางวัลถึง 2 รางวัล ได้แก่ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ บมจ.
ไทยออยล์ และที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ ในกลุ่มประเภทของรางวัลตามรายหมวดธุรกิจ (best in sector) บจ.
ไทยสามารถคว้ารางวัลถึง 7 รางวัล จากจำนวนทั้งสิ้น 11 รางวัล

"งานนักลงทุนสัมพันธ์มีส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างมูลค่าและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร 
ทั้งในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส
อีกทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและนักลงทุน
ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและนักลงทุน ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้ส่งเสริมและสนับสนุน บจ. สำหรับงานด้าน IR มาอย่างต่อเนื่อง
โดยในปีนี้ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มของงาน IR ในอนาคต และจัดทำ IR Benchmarking
ให้แก่ บจ. ไทยเพื่อเป็นแนวทางประกอบการพัฒนา ซึ่งเพิ่มเติมจากงานประจำอีก 3 ด้าน คือ 1)
การสร้างนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีคุณภาพผ่านการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยตลอด 5
ปีที่ผ่านมามีผู้เข้าอบรมกว่า 1,400 คน 2)
การพัฒนาคุณภาพงานนักลงทุนสัมพันธ์ด้วยการให้คำปรึกษาเป็นรายบริษัท ซึ่งตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา มี บจ.
เข้าร่วม 88 บริษัท และ 3) การสนับสนุนช่องทางการสื่อสารกับนักลงทุนผ่านกิจกรรม Opportunity Day
ที่จะช่วยให้ บจ. ได้พบปะกับนักลงทุนเป็นประจำทุกไตรมาส" นางเกศรากล่าว

ปี 2560 มี บจ. ไทยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งสิ้น 8 บริษัท คว้ารางวัล 11 รางวัล 
จากทั้งหมด 30 รางวัล ได้แก่
-  ADVANC: บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ Best in Sector: Telecommunication 
Services
-  BDMS: บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ Best in Sector: Healthcare
-  BJC: บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ Best in Country: Thailand และ Best in Sector: 
Industrials
-  MINT: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ Best in sector: Consumer Discretionary
-  PTTEP: บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ Best Use of Multimedia for IR
-  PTTGC: บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ Most Progress in IR และ Best in sector: 
Materials
-  TOP: บมจ. ไทยออยล์ ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ Best Corporate Governance และ Best in sector: Energy
-  TU: บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ Best in Sector: Consumer Staples

สำหรับเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลมาจากการสำรวจความเห็นนักลงทุนสถาบันในประเด็นต่างๆ เช่น 
การปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล คุณภาพของรายงานทางการเงิน การจัดประชุมนักลงทุน
และการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลของบริษัทที่ได้รับรางวัล www.irmagazine.com

                "SET...You Grow, We Groom"
______________________________________________________________________