รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2560 17:14:00
หัวข้อข่าว
กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย CHG13C1712A
หลักทรัพย์
CHG13C1712A
แหล่งข่าว
KGI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ                     

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 07 ธ.ค. 2560
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CHG13C1712A
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW           : 28 ธ.ค. 2560
วันใช้สิทธิ                      : 28 ธ.ค. 2560
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 25 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 28 ธ.ค. 2560
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 2.56
อัตราการใช้สิทธิ(DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)         : 1.13248 : 1
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้