รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2560 08:39:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ HUMAN เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ธันวาคม 2560
หลักทรัพย์
HUMAN
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (HUMAN)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : HUMAN
ตลาดรอง                      : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ                      : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 08 ธ.ค. 2560
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 08 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 680,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 680,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 340,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 180,000,000
ราคา IPO (บาท)                   : 4.00
ลักษณะธุรกิจ                     :
กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจำหน่ายและให้บริการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานทรั
พยากรบุคคลและทรัพยากรองค์กร รวมทั้งให้บริการจัดทำเงินเดือนและจัดทำบัญชี
หมายเหตุ                      :
- หุ้นเพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 153,000,000 หุ้น และกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จำนวน 27,000,000 หุ้น ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และวันที่ 1, 4
ธันวาคม 2560
- ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทได้จากสรุปข้อสนเทศของ HUMAN ได้จาก PDF File
______________________________________________________________________