รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ธ.ค. 2560 20:11:00
หัวข้อข่าว
สรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และการนำทรัพย์สินบางส่วนออกให้เช่า/ ให้เช่ากลับ
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท. 11 - 600455            
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  สรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่
 2 และการนำทรัพย์สินบางส่วนออกให้เช่า/ ให้เช่ากลับ
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) ("กองทุนฯ")
ขอแจ้งสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม ครั้งที่
 2 และการนำทรัพย์สินดังกล่าวบางส่วนออกให้เช่า/ ให้เช่ากลับ ดังนี้
1  การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
1.1  รายละเอียดทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2:
ผู้ขาย/โอนสิทธิรายได้และทรัพย์สิน และผู้ให้เช่าทรัพย์สินแก่กองทุนฯ  (ก)   บริษัท เอเชีย ไวร์เลส 
คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ("AWC")
(ข)   บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ("TUC")
(ค)   บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ("TMV") และ
(ง)   บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("TICC")
ลักษณะการเข้าลงทุนของกองทุนฯ  (ก) 
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเ
ภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ของ AWC จำนวนรวม 149 เสา
และกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมดังกล่าวเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได
้
(ข)  กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 350 เสา
(ค)  กรรมสิทธิ์ในใยแก้วนำแสง (fiber optic cable หรือ FOC) 
ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดระยะทาง 1,113 กิโลเมตร
(หรือ 62,594 คอร์กิโลเมตร) จาก TUC
(ง)  กรรมสิทธิ์ในใยแก้วนำแสงหลัก (core fiber optic cable หรือ FOC หลัก) 
ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะท
าง 542 กิโลเมตร (หรือ 117,147 คอร์กิโลเมตร) จาก TMV และ
(จ)  สิทธิการเช่าระยะยาวประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx 
ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทาง 670
กิโลเมตร (หรือ 80,014 คอร์กิโลเมตร) จาก TICC โดยกองทุนฯ มีสิทธิในการซื้อ FOC
ดังกล่าวเมื่อครบกำหนดอายุการเช่าระยะยาวเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว
โดยมีราคาในการใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 200 ล้านบาท
แหล่งเงินทุน  เงินกู้ยืม จากกลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงิน จำนวน 6 ราย 
โดยเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินที่กองทุนฯ ตกลงกับกลุ่มธนาคาร
และสถาบันการเงินดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกับเงื่อนไขการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าชั้นดีของธนาคารพาณ
ิชย์ส่วนใหญ่ในประเทศ
และสอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวก
ัน (arm's length terms) โดยมีกำหนดการชำระคืนเงินกู้ครั้งเดียว (bullet payment) คือ 5
ปีนับจากวันเบิกถอนเงินกู้
ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้ทำการเบิกถอนเงินกู้จากกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินดังกล่าว 
เพื่อนำไปลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 แล้วเมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
บุคคลที่เกี่ยวข้อง  (ก) AWC 
ซึ่งเป็นผู้ขายสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม (ข) TUC
ซึ่งเป็นผู้ขายกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคม และ FOC (ค) TMV ซึ่งเป็นผู้ขายกรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก และ (ง)
TICC ซึ่งเป็นผู้โอนสิทธิการเช่าระยะยาวประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx
เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ
ตามความหมายที่กำหนดในบทนิยามของคำดังกล่าวในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 1/2554 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554
((และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทน. 1/2554") เนื่องจาก AWC TUC TMV และ TICC มีบริษัท ทรู
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("ทรู") เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดย ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
ทรูถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 99.70 และร้อยละ
100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของทั้งสี่บริษัทดังกล่าว ตามลำดับ และ
ทรูเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ (กล่าวคือถือหน่วยลงุทนเกินร้อยละ 10
ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนฯ) โดย ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ทรูถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 28.11 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนฯ
หมายเหตุ:
หนึ่งในผู้ให้สินเชื่อแก่กองทุนฯ คือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
ซึ่งถือหุ้นของบริษัทจัดการเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการ
โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการ
ซึ่งทำให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ ตามนัยแห่งประกาศฯ ทน.
1/2554

1.2  วันที่กองทุนฯ เข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 2:
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
1.3  ราคาที่กองทุนฯ ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 2:
12,898 ล้านบาท (รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง)
1.4  ราคาประเมินทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนฯ เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2:
ทรัพย์สินที่กองทุนฯ ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน  ราคาประเมินตามวิธีรายได้
ตามโครงสร้างของกองทุนฯ
(ล้านบาท)
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ประเมินมูลค่า ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560  11,995.04 ล้านบาท ถึง 12,975,83 ล้านบาท
บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
ประเมินมูลค่า ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560  12,144.90 ล้านบาท ถึง 13,173.57 ล้านบาท

2.   การนำทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 บางส่วนออกให้เช่า/ให้เช่ากลับ
ผู้เช่า  TUC และ TICC
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ที่
กองทุนฯ นำออกให้เช่า/ให้เช่ากลับ  1.   กองทุนฯ ได้นำทรัพย์สินที่ได้ลงทุนดังต่อไปนี้ออกให้เช่าแก่ TUC
(ก)  พื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ได้รับโอนมาจาก TUC จำนวน 350 เสา คิดเป็นพื้นที่รวม 700 พื้นที่
(ข)  ร้อยละ 80 ของ FOC 
ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดระยะทาง 1,113 กิโลเมตร
(หรือ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่ได้รับโอนมาจาก TUC และ
(ค)  ร้อยละ 80 ของ FOC หลัก 
ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะท
าง 542 กิโลเมตร (หรือ 117,147 คอร์กิโลเมตร) ที่ได้รับโอนมาจาก TMV
2.   กองทุนฯ ได้นำทรัพย์สินที่ได้ลงทุนดังต่อไปนี้ออกให้เช่ากลับแก่ TICC
(ก)   ร้อยละ 80 ของ FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx 
ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะทาง 670
กิโลเมตร (หรือ 80,014 คอร์กิโลเมตร) ที่ได้เช่ามาจาก TICC
ทั้งนี้ เงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับการให้เช่าดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตาม (ก) สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า
ดำเนินการ บำรุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง TUC และ กองทุนฯ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(ข) สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ดำเนินการ และบริหารจัดการหลักระหว่าง TICC TUC และกองทุนฯ ลงวันที่
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560และ (ค) สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ดำเนินการ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ
FOC ระหว่าง TICC และ กองทุนฯ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
อัตราค่าเช่า  1. ในส่วนของเสาโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 นั้น นับตั้งแต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป
อัตราค่าเช่าจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก)  ประเภทที่ 1: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนพื้นดิน: 14,626 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นที่ (slot)
(ข)  ประเภทที่ 2: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้า: 13,359 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นที่ (slot) และ
(ค)  ประเภทที่ 3: โครงข่าย IBC/DAS: 22,687 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นที่ (slot)
โดยมีเงื่อนไขว่า TUC จะมีสิทธิได้รับอัตราค่าเช่าจากการเป็นผู้เช่าดั้งเดิมตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ 
ตราบเท่าที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินสดสุทธิของกองทุนฯ ที่กองทุนฯ
ได้มาจากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมใด ๆ
หรือรายได้ที่กองทุนได้รับโอนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 นั้นจากกลุ่มทรู
(ก)  ประเภทที่ 1: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนพื้นดิน: 10,969.50 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นที่ (slot)
(ข)  ประเภทที่ 2: เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟ้า: 10,019.25 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นที่ (slot) และ
(ค)  ประเภทที่ 3: โครงข่าย IBC/DAS: 17,015.25 บาท ต่อเดือน ต่อพื้นที่ (slot)
2. สำหรับ FOC ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
(ก)  FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร 
โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนฯ จะได้รับต่อปีสำหรับ FOC จะคำนวณจากอัตราที่ระบุดังกล่าวหักด้วยส่วนลด
ที่อัตรา 12 ล้านบาทต่อปี
(ข)  FOC หลักของ TMV ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร 
โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีสำหรับ FOC จะคำนวณจากอัตราที่ระบุดังกล่าวหักด้วยส่วนลด
ที่อัตรา 6 ล้านบาทต่อปี
(ค)  FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2: 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร 
โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีสำหรับ FOC จะคำนวณจากอัตราที่ระบุดังกล่าวหักด้วยส่วนลด
ที่อัตรา 7 ล้านบาทต่อปี
บุคคลที่เกี่ยวข้อง  TUC ซึ่งเป็นผู้เช่าพื้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม FOC และ FOC หลัก และ TICC 
ซึ่งเป็นผู้เช่ากลับของ FOC เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ
ตามความหมายที่กำหนดในบทนิยามของคำดังกล่าวในประกาศฯ ทน. 1/2554 เนื่องจาก TUC และ TICC
มีทรูเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดย ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ทรูถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม)
ในสัดส่วน ร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกล่าว
และทรูเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ โดย ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ทรูถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 28.11 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

              ขอแสดงความนับถือ
               กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
             โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


               (นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)
          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้