รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ธ.ค. 2560 08:40:00
หัวข้อข่าว
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ WHART เริ่มซื้อขายวันที่ 7 ธันวาคม 2560
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน
ทุนเดิมของกองทรัสต์ (บาท)               : 9,027,407,826.20
- จำนวนหน่วยทรัสต์ (หน่วย)              : 972,142,000
จำนวนหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน (หน่วย)             : 991,835,172
ทุนใหม่ของกองทรัสต์ (บาท)               : 18,237,688,416.91
- จำนวนหน่วยทรัสต์ (หน่วย)              : 1,963,977,172
จัดสรรรให้                     : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม
แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (WHAPF)
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 07 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ WHART มาจากการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ WHART ให้แก่ผู้ถือหน่วย 
WHAPF ที่มีรายชื่อในวันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 28 พ.ย. 2560 ในอัตราการสับเปลี่ยน (Swap ratio) 1 หน่วย
WHAPF ต่อ 1.0562 หน่วย WHART
______________________________________________________________________