รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ธ.ค. 2560 08:13:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2560
หลักทรัพย์
SQ
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สหกลอิควิปเมนท์(listed)
โดย นาย สุชาติ อารีกุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 30/11/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.66% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________