รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ธ.ค. 2560 18:24:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท. 11 - 600451                      
                  4 ธันวาคม 2560
เรื่อง  แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เอกสารแนบ  สรุปประเด็นสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
 ครั้งที่ 1/2560
  ตามหนังสือเลขที่ จท. 11 - 600432 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
("กองทุนฯ") ได้แจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รับมติจากที่ประชุม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ให้แก้ไขโครงการจัดการกองทุนฯ ทั้ง 2 วาระ คือ
  วาระที่ 1. การอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 2 
และทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยวาระย่อยทั้งหมด 6 วาระ ดังนี้
  วาระที่ 1.1 การอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 2 
และทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 3
  วาระที่ 1.2 
การอนุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งท
ี่ 2 และทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 3
  วาระที่ 1.3 การอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนฯ 
ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน
  วาระที่ 1.4 
การอนุมัติการขยายระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่
ภายหลังจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 3 เสร็จสมบูรณ์
  วาระที่ 1.5 การอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ 
เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 2
และทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 3
และการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมที่กองทุนฯ
ลงทุนอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
  วาระที่ 1.6 การอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ 
สำหรับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 3
  วาระที่ 1.6.1 การอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน (Registered Capital) ของกองทุนฯ
  วาระที่ 1.6.2 การอนุมัติการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ และ
  วาระที่ 2 การอนุมัติการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและจัดสรรใหม่ตามวาระที่ 1.6.2 ข้างต้น ให้แก่บริษัท ทรู
 คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
โดยรายละเอียดของสรุปประเด็นสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.
 02-777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างเวลา 8.30 น. - 17.00 น. ของทุกวันทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                     ขอแสดงความนับถือ
          กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล                     โดย 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
    

                 (นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)
                 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้