รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ธ.ค. 2560 08:57:00
หัวข้อข่าว
สรุปข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที่ซื้อขายเงินลงทุนอย่างมีนัยสำคัญและมีผลขาดทุนหากไม่รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
หลักทรัพย์
NPPG
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (NPP)
หมายเหตุ                      :
สรุปข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที่ซื้อขายเงินลงทุนอย่างมีนัยสำคัญและมีผลขาดทุนหากไม่รวมกำไร(ขาดทุน) 
จากเงินลงทุน
  ตลาดหลักทรัพย์ได้รวบรวมข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่นำส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
กรณีเป็นบริษัทที่หากไม่รวมกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนแล้ว ยังมีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ
และเมื่อพิจารณาจากงบการเงินงวดดังกล่าวแล้วพบว่ามีบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (NPP)
เข้าข่ายข้างต้นและต้องเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย1/
สรุปผลการดำเนินงานของ NPP สำหรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ปรากฏดังนี้
งบไตรมาสที่ 3 ปี 2560  (หน่วย : ล้านบาท)  NPP
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ            (53)
กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน        (16)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ไม่รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน  (37)
มูลค่าซื้อขายเงินลงทุน  506
งวด 9 เดือน ปี 2560  (หน่วย : ล้านบาท)  
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ            (138)
กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน        (9)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ไม่รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน  (129)
มูลค่าซื้อขายเงินลงทุน  1,082
ส่วนของผู้ถือหุ้น  1,091

หมายเหตุ
1/ 
สำนักงานก.ล.ต.กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยยอดซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างงวดที่มีสาระสำคัญในหมายเหตุปร
ะกอบงบการเงิน
กรณีบริษัทมีผลรวมค่าสัมบูรณ์ของรายการซื้อและรายการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนเกิน  2
เท่าของยอดคงค้างของเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน และผลรวมดังกล่าวเกิน 5% ของสินทรัพย์รวม ณ
วันสิ้นงวด (ยกเว้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ เงินทุนหลักทรัพย์ และประกันภัยและประกันชีวิต)
______________________________________________________________________