รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ธ.ค. 2560 06:43:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เรื่องการลดทุน การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
หลักทรัพย์
ACC
แหล่งข่าว
ACC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 ธ.ค. 2560
วันประชุม                      : 22 ม.ค. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม        : 26 ธ.ค. 2560
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 21 ธ.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การลดทุน
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมสวนหลวง 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 ธ.ค. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 600,000,000
 อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)               : 2 : 1
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               : 0.00
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               : วันที่ 22 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2561
 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                : 06 ก.พ. 2561
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
 วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)         : 02 ก.พ. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 600,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 600,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.25
หมายเหตุ                      :
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) อยู่ในช่วง 0.51 - 0.62 บาทต่อหุ้น*
*หมายเหตุ: กรอบราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น พิจารณาจากราคาปิดของหุ้นบริษัท 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งอยู่ที่ 0.51 บาท
และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นชองบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน
2560 ซึ่งมีมูลค่า 0.62 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีมติกำหนดราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่แน่นอน ภายในวันที่ 17 มกราคม 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้