รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ธ.ค. 2560 12:58:00
หัวข้อข่าว
การประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซท/2017/0634

1 ธันวาคม 2560

เรื่อง     การประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ

เรียน     กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศ ที่ ซท-ปก 19 / 2560 เรื่อง กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561

     ตามที่ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีประกาศที่ ซท-ปก 19 / 
2560 เรื่อง กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นั้น บริษัทฯ
จึงขอนำส่งประกาศเรื่องการกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561
มาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป
     ขอแสดงความนับถือ


                  (นายวรพันธ์ ช้อนทอง)
               กรรมการรองผู้จัดการสายงานการเงินและบริหารสำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0 2610 4900 ต่อ 1992 , 1550
โทรสาร :  0 2259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้