รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ธ.ค. 2560 12:33:00
หัวข้อข่าว
ลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าสายสีชมพู รถไฟฟ้าสายสีเหลือง
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซท/2017/0633
            1 ธันวาคม 2560
เรื่อง   ลงนามสัญญาโครงการก่อสร้าง
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า 
บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

1.ชื่อโครงการ :        งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 
ร่วมกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู
                    (ช่วงแคราย-มีนบุรี) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
                            (สัญญาลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560)  
ผู้ว่าจ้าง :         การไฟฟ้านครหลวง
มูลค่าโครงการ :       4,477,300,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลักษณะงานก่อสร้าง :   ก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน
ระยะเวลาการก่อสร้าง : 12 ธันวาคม 2560 - 29 มิถุนายน 2564

2.ชื่อโครงการ :        งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 
ร่วมกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
                    (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
                            (สัญญาลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560)  
ผู้ว่าจ้าง :         การไฟฟ้านครหลวง
มูลค่าโครงการ :       2,687,500,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลักษณะงานก่อสร้าง :   ก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน
ระยะเวลาการก่อสร้าง : 12 ธันวาคม 2560 - 29 มิถุนายน 2564

บริษัทฯ จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป

              
              ขอแสดงความนับถือ
             (นายวรพันธ์ ช้อนทอง)
          กรรมการรองผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร


สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0 2610 4900 ต่อ 1992 , 1550
โทรสาร :  0 2259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้