รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ธ.ค. 2560 08:42:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
หลักทรัพย์
BCH
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล(listed)
โดย สำนักงานประกันสังคม
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28/11/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์(listed)
โดย นาย นพดล เขมะโยธิน
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28/11/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.32% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.97% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________