รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 พ.ย. 2560 17:58:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งกรรมการ และ กรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ลาออก
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ Esso/SET/014/60

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เรื่อง   การแต่งตั้งกรรมการ และ กรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ลาออก

เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ได้มีมติในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้

1.  มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯแทนนายสมชาย พูลสวัสดิ์
 กรรมการอิสระที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

2.  มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวประจิต หาวัตร เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแทนนายสมภพ 
อมาตยกุล กรรมการอิสระที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

3.  มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวปาจรีย์ มีกังวาล เป็นกรรมการของบริษัทฯแทนนายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย 
กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

4.  มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายมาโนช มั่นจิตจันทรา เป็นกรรมการของบริษัทฯแทนนายยอดพงศ์ สุตธรรม 
กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

5.  อนุมัติแก้ไขเงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็น

"นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายมงคลนิมิตร 
เอื้อเชิดกุล, นางสาวปาจรีย์ มีกังวาล, นายมาโนช มั่นจิตจันทรา, นางราตรีมณี ภาษีผล, นายชัย
แจ้งศิริกุล, นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร
กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
เฉพาะอำนาจในการใช้สิทธิและดำเนินการต่าง ๆ ทางศาล อัยการ ตำรวจ และเจ้าพนักงานอื่น ๆ ของรัฐ
ให้นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล, นางสาวปาจรีย์ มีกังวาล, นายมาโนช มั่นจิตจันทรา, นางราตรีมณี
ภาษีผล, นายชัย แจ้งศิริกุล, นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร
กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท"

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 .......................................................................
(นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้