รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 พ.ย. 2560 17:04:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
WHART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 30 พ.ย. 2560

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            


หลักทรัพย์อื่นๆ                   
เสนอขายให้แก่                    

อื่นๆ                        
รายละเอียดการจัดสรร                 : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม
แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (WHAPF)
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (หน่วย)           : 991,835,172
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : WHART
ชื่อหลักทรัพย์                    : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 0.00
วันที่จัดสรรหลักทรัพย์                : 28 พ.ย. 2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)         : 991,835,172
จำนวนหลักทรัพย์คงเหลือ (หน่วย)            : 0
การดำเนินการกรณีมีหลักทรัพย์คงเหลือ           : -
___________________________________________________________________________________________________

หมายเหตุ                      :
การรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART 
เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ โดยการรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF
และชำระค่าตอบแทนให้กองทุนรวม WHAPF เป็นหน่วยทรัสต์
ทั้งนี้ อัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) ที่อัตรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
WHAPF ต่อ 1.0562 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายปิยะพงศ์ พินธุประภา
ตำแหน่ง                       : กรรมการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้