รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 พ.ย. 2560 08:44:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
หลักทรัพย์
BGRIM
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บี.กริม เพาเวอร์(listed)
โดย นาย ฮาราลด์ ลิงค์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28/11/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.08% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 68.42% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________