รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 พ.ย. 2560 18:31:00
หัวข้อข่าว
รายงานกระจายการถือ : BEM27P1803A
หลักทรัพย์
RHBS
แหล่งข่าว
RHBS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การกระจายการถือ DW                 

เรื่อง                        : รายงานการกระจายการถือ DW
ชื่อย่อ DW                      : BEM27P1803A
ชื่อเต็ม DW                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท 
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2561 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A
วันที่รายงานการกระจาย                : 29 พ.ย. 2560
จำนวน DW ที่กระจายได้ (หน่วย)             : 20,400
% ของ DW ที่จดทะเบียน                 : 0.04
มูลค่า DW ที่กระจายได้                 : 20,400.00
การปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับ DW             : ไม่ครบถ้วน
สาเหตุที่การกระจายไม่ครบถ้วน              : การกระจายการถือ DW ดังกล่าว 
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกระจายที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อ 8/2 เรื่อง
การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 25 กันยายน 2543 กล่าวคือ
มีการกระจายการถือไม่ถึง 50% ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทั้งหมดที่ยื่นคำขอจดทะเบียน
และมูลค่าการกระจายไม่ถึง 20 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันซื้อขายวันแรก
โดยมีสาเหตุมาจากการซื้อขาย DW ส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายระยะสั้น
รวมทั้งมีจังหวะในการเข้าซื้อขายแตกต่างกันระหว่าง Call DW และ Put DW
รวมทั้งการที่บริษัทหลักทรัพย์มีการออกและเสนอขาย DW เป็นจำนวนมาก
ทำให้นักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ออก DW ได้จัดให้มีการให้ความรู้นักลงทุน
เจ้าหน้าที่ผู้ติดต่อผู้ลงทุนตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ DW และวิธีการลงทุน DW ที่เหมาะสม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้