รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 พ.ย. 2560 07:28:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : JKN เริ่มซื้อขายวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
หลักทรัพย์
JKN
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (JKN)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : JKN
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : บริการ
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 30 พ.ย. 2560
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 30 พ.ย. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 540,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 540,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 270,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 140,000,000
ราคา IPO (บาท)                   : 8.00
ลักษณะธุรกิจ                     :
บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจดังนีิ้
1. ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์
2. ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าทางสถานีโทรทัศน์
3. ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ                      :
วันที่เสนอขายต่อประชาชน : วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560
(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ JKN จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File)
______________________________________________________________________