รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 พ.ย. 2560 18:01:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกของคณะกรรมการลงทุน
หลักทรัพย์
TLGF
แหล่งข่าว
TLGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ บลจ.กท. PIF. 0369/2560

      24 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง   แจ้งการลาออกของคณะกรรมการลงทุน
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท ("กองทุนรวม")
ขอแจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม ของคุณไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
โดยให้มีผลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

      ขอแสดงความนับถือ
    

      (นางชวินดา หาญรัตนกูล)
      กรรมการผู้จัดการฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
โทร.02-686-6100 ต่อ 6145, 6147
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้