รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 พ.ย. 2560 08:45:00
หัวข้อข่าว
การแจ้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 มีผลใช้บังคับ (แก้ไข)
หลักทรัพย์
HREIT
แหล่งข่าว
HREIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 16 พ.ค. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 133,280,000
 อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)               : 8.5438 : 1
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)           : 8.30
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               : วันที่ 15 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 21 ธ.ค. 2560
 วันที่ปิดสมุดทะเบียน                 : 01 ธ.ค. 2560
เพื่อได้รับสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)         : 28 พ.ย. 2560
จัดสรรให้กับ                    : ประชาชนทั่วไป
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               : วันที่ 25 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 26 ธ.ค. 2560
จัดสรรให้กับ                    : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               : วันที่ 15 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 22 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 133,280,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 133,280,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 9.8138
หมายเหตุ                      :
ราคาเสนอขาย คือ 8.20 - 8.30 บาท ต่อหน่วยทรัสต์
ช่วงระยะเวลาการจองซื้อ
1   ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบันที่มิได้นำส่งใบ Bookbuilding/1 
วันที่ 15-21 ธันวาคม 2560 เฉพาะวันทำการ เวลา 8.30-15.30 น.
2  ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมประเภทนักลงทุนสถาบันที่ได้นำส่งใบ Bookbuilding /1 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน 
จำกัด (มหาชน) และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) วันที่ 25-26
ธันวาคม 2560 เฉพาะวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
3  ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ประเภทนักลงทุนสถาบัน 
วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 เฉพาะวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
4  ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ที่มิใช่นักลงทุนสถาบัน 
วันที่ 15- 22 ธันวาคม 2560 เฉพาะวันทำการ เวลา 8.30-15.30 น.
หมายเหตุ: /1 กระบวนการสำรวจความต้องการซื้อหน่วยทรัสต์จากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding Process) 
ระหว่างวันที่ 15-21 ธันวาคม 2560
ช่องทางสำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะรับเอกสารใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ได้ในระยะเวลาการจองซื้อ คือ 
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหน่วยทรัสต์
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (ทุกสาขา)
ทางบริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารใบจองซื้อหน่วยทรัสต์และข้อมูลการจองซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT 
สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อ
โดยจะจัดส่งออกทางไปรษณีย์ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้