รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 พ.ย. 2560 08:14:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
หลักทรัพย์
BKI
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. กรุงเทพประกันภัย(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 21/11/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.0037% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.0036% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ดีเอ็นเอ 2002(listed)
โดย Mr AARNI OTAVA SAARIMAA
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17/11/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.52% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอพี (ไทยแลนด์)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20/11/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________