รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 พ.ย. 2560 17:15:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "WHART"
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "WHART"
ชื่อบริษัท                      : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 9.3101
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 9.2861
วันที่มีผล                      : 27 พ.ย. 2560
หมายเหตุ                      : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์
______________________________________________________________________