รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 พ.ย. 2560 18:08:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์               

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม                      : 21 พ.ย. 2560
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
เลขที่ 111/1160
  21 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง              แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน2560 เวลา 13.00 น. บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุม ดังนี้
1.  มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผู้ถือหุ้น  จำนวน (เสียง)  คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย  123,032,957  92.6293
ไม่เห็นด้วย  9,790,000  7.3707
งดออกเสียง  0  -
บัตรเสีย  0  -
รวม (103 ราย)  132,822,957  100
หมายเหตุ    1. 
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 12 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 103 
ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 132,822,957 หุ้น
2.  มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 389,968,760 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 589,968,760 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผู้ถือหุ้น  จำนวน (เสียง)  คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย  123,032,957  92.6293
ไม่เห็นด้วย  0  0
งดออกเสียง  9,790,000  7.3707
บัตรเสีย  0  0
รวม (103 ราย)  132,822,957  100

หมายเหตุ    1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3.  มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผู้ถือหุ้น  จำนวน (เสียง)  คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย  123,106,069  92.6333
ไม่เห็นด้วย  0  0
งดออกเสียง  9,790,000  7.3667
บัตรเสีย  0  0
รวม (108 ราย)  132,896,069  100
หมายเหตุ    1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 5 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 108 
ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 132,896,069 หุ้น
4.  มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผู้ถือหุ้น  จำนวน (เสียง)  คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย  123,095,069  92.6251
ไม่เห็นด้วย  11,000  0.0083
งดออกเสียง  9,790,000  7.3667
บัตรเสีย  0  0
รวม (108 ราย)  132,896,069  100
หมายเหตุ    1. มติ ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิ
ทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว
5.  มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
มีผู้ถือหุ้น  จำนวน (เสียง)  คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย  123,106,069  100
ไม่เห็นด้วย  0  0
งดออกเสียง  9,790,000  -
บัตรเสีย  0  -
รวม (108 ราย)  132,896,069  100
หมายเหตุ    1. 
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
6.  มีมติให้สัตยาบันและการเข้าลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบำบัดน้ำเสีย 
และระบบรวบรวมน้ำเสียในเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผู้ถือหุ้น  จำนวน (เสียง)  คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย  123,106,069  100
ไม่เห็นด้วย  0  0
งดออกเสียง  9,790,000  -
บัตรเสีย  0  -
รวม (108 ราย)  132,896,069  100
หมายเหตุ    1. 
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
7.  พิจารณาวาระอื่นๆ
-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ(นายสลิบ สูงสว่าง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้