รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 พ.ย. 2560 17:53:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
TSC
แหล่งข่าว
TSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 พ.ย. 2560
วันประชุม                      : 23 ม.ค. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 06 ธ.ค. 2560
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 01 ธ.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม                     : ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่
 333 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 พ.ย. 2560
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 30 ม.ค. 2561
 
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 26 ม.ค. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.55
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 0.55
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 22 ก.พ. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560
หมายเหตุ                      :
กำหนดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) 207,840,000 
บาท (สองร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 118.09 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560
โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2560 หุ้นละ 0.25 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ
 0.55 บาท (ห้าสิบห้าสตางค์) เป็นเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายเป็นเงิน 142,890,000 บาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้