รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ย. 2560 17:06:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 12 (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
WHART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 พ.ย. 2560
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล            : 28 พ.ย. 2560
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 23 พ.ย. 2560
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.0617
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 9.3101
วันที่จ่ายปันผล                    : 12 ธ.ค. 2560
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2560 และกำไรสะสม
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทได้เผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เรื่อง 
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน และจ่ายเงินปันผล
ครั้งที่ 11 จากผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ WHART ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
นั้น การลดทุนตามมติดังกล่าวเป็นลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่ตราไว้จาก 9.3101 บาทต่อหน่วยทรัสต์ เป็น 9.2861
บาทต่อหน่วยทรัสต์ ดังนั้น การจ่ายปันผล ครั้งที่ 12 จากผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ WHART ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และกำไรสะสม ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART จะมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 9.2861 บาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้