รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ย. 2560 08:49:00
หัวข้อข่าว
ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ที่ ซท/2017/0602
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง  สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 
("บริษัทฯ" หรือ "STEC") ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเข้าลงทุนโดยการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั
่วไปครั้งแรก (หุ้นฯ) ของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน 1,800 ล้านบาท
ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 และในการเข้าจองซื้อหุ้นฯ ของบริษัทฯ ในบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี
ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("กัลฟ์") ดังกล่าว ทำให้เข้าหลักเกณฑ์ตาม ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
(รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศของรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1.วันเดือนปีที่เกิดรายการ
บริษัทฯ ได้รับการจัดสรรหุ้นฯ ตามจำนวนและหลักเกณฑ์การคำนวณจำนวนหุ้นที่เข้าจองซื้อแล้วเสร็จ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อหุ้น  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์   บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("กัลฟ์")
ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน  กัลฟ์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
และธุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

3.ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

หลักทรัพย์ที่จะทำการซื้อ  หุ้นสามัญของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("กัลฟ์")

ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จะซื้อ  ประมาณร้อยละ 1.88 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท 
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

มูลค่าเงินลงทุน  ประมาณ 1,800 ล้านบาท

วันที่ซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์  เมื่อบริษัทฯ ได้รับการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท กัลฟ์ 
เอ็นเนอร์จี       ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("กัลฟ์")  

การคำนวณขนาดของรายการ
บริษัทฯ ใช้เงินจองซื้อหุ้นฯ เป็นเงินประมาณ 1,800 ล้านบาท 
ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
(รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 6.03  ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามงบการงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ
บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา 
ที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนก่อนการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.  เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทร่วมทุน 1) และบริษัทร่วมทุน 2) 
ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันของกิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ คิดเป็นเงินลงทุนในส่วนของบริษัทฯ
จำนวน 4,200 ล้านบาท โดยบริษัทร่วมทุน 1) และ บริษัทร่วมทุน 2)
จะเข้าทำสัญญาร่วมลงทุนสำหรับสัมปทานการลงทุนออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า
การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี
และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว- สำโรง กับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
แจ้งสารสนเทศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 17.25

ทั้งนี้เมื่อรวมการเข้าทำรายการในครั้งนี้ และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 
เดือนที่ผ่านมาที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนก่อนการเข้าทำรายการในครั้งนี้
จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับ ร้อยละ 23.28
 โดยขนาดรายการรวมดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 
ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เข้าหลักเกณฑ์ของรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
(รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
จัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ
ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
จัดทำสารสนเทศการทำรายการให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21
วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
ลักษณะของสินทรัพย์  หุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก ของบริษัท กัลฟ์
 เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("กัลฟ์")
มูลค่าหุ้น  ประมาณ 1,800 ล้านบาท

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
มูลค่าเงินลงทุนที่บริษัทฯ 
เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก ในบริษัท กัลฟ์
เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประมาณ 1,800 ล้านบาท
6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
บริษัทฯเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรกของ บริษัท 
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในราคาที่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 (มหาชน) เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (ราคา IPO)
 7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บริษัทฯ จะเข้าลงทุนโดยคาดหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับจากมูลค่าหุ้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต และ/หรือ 
ผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินปันผลที่จะได้รับจากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ นอกเหนือจากรายได้จากธุรกิจหลักของบริษัทฯ
8. เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
ไม่มี
9. แหล่งเงินทุนที่ใช้
บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจาก การจัดสรรเงินส่วนเกินจากเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
10. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ
บริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร 
และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศตามแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ  


                 ขอแสดงความนับถือ


                    (นายวรพันธ์ ช้อนทอง)
                   กรรมการรองผู้จัดการสายงานการเงินและบริหารสำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0 2610 4900 ต่อ 1992, 1550
โทรสาร : 0 2259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้