รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ย. 2560 17:57:00
หัวข้อข่าว
รายงานความคืบหน้าในการตกลงเจรจาสำหรับการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11- 600415                 15 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง:  รายงานความคืบหน้าในการตกลงเจรจาสำหรับการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 
และครั้งที่ 3

เรียน:  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  อ้างถึงหนังสือเลขที่ จท.11- 600382 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ")
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ("กองทุนฯ")
ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
("หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน")
ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีสรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนา
คมของกองทุนฯ อนึ่ง
คำนิยามที่ใช้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้มีความหมายเช่นเดียวกับในหนังสือฉบับนี้
เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
  ตามที่กองทุนฯ จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 
และทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3
บริษัทจัดการได้มีความคืบหน้าในการจัดทำสัญญาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 2
และทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ซึ่งกองทุนฯ
จะเข้าทำกับบริษัทย่อยในกลุ่มของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("กลุ่มทรู") นอกจากนี้
บริษัทจัดการขอแจ้งถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับความตกลงในหลักการระหว่างกองทุนฯ และกลุ่มทรู
ในการที่บริษัททรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จํากัด ("TICC") และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ("TUC") ในฐานะผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงภายใต้สัญญาแก้ไขสัญญาเช่า
หรือสัญญาเช่าช่วงเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่เป็นใยแก้วนำแสง ระหว่างกองทุนฯ
และ TICC และ/หรือ TUC (แล้วแต่กรณี)
จะไม่สร้างหรือวางใยแก้วนำแสงในเส้นทางเดียวกันกับใยแก้วนำแสงซึ่งบริษัทในกลุ่มทรูขายหรือให้เช่าแก่กองท
ุนฯ ณ วันที่มีการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 เสร็จสิ้น (หรือ ณ วันที่มีการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3
เสร็จสิ้น หากในกรณีที่มีการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3) เว้นแต่ในกรณีที่ (1) ใยแก้วนำแสงซึ่งกองทุนฯ
สามารถให้เช่า หรือ เช่าช่วง
ให้แก่บริษัทในกลุ่มทรูมีปริมาณความจุไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการของบริษัทในกลุ่มทรู หรือ (2)
กองทุนฯ ปฏิเสธที่จะให้เช่าใยแก้วนำแสงที่มีอยู่ให้แก่บริษัทใดในกลุ่มทรู หรือ (3)
คู่สัญญาไม่สามารถตกลงเงื่อนไขการเช่าใยแก้วนำแสงได้
โดยในแต่ละกรณีข้างต้นบริษัทในกลุ่มทรูดังกล่าวอาจดำเนินการสร้างระบบใยแก้วนำแสงในเส้นทางเดียวกันเพื่อใ
ห้เพียงพอต่อการใช้งานของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวซึ่งกองทุนฯ
พิจารณาว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกระบุไว้ในสัญญาเช่า
ดำเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC และ สัญญาเช่าช่วง ดำเนินการและบริหารจัดการ FOC
ที่จะได้มีการแก้ไขและแทนที่ โดยจะมีผลต่อไปแม้จะสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า หรือ
เช่าช่วงใยแก้วนำแสงภายใต้สัญญาดังกล่าว นอกจากนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวในสัญญาเช่า
ดำเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC และ สัญญาเช่าช่วง ดำเนินการและบริหารจัดการ FOC
ที่จะได้มีการแก้ไขและแทนที่ฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากข้อกำหนดที่ระบุในหนังสือฉบับนี้
แต่จะไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


(นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้