รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ย. 2560 13:10:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2560
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2560
หมายเหตุ                      :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ("กองทรัสต์")
ซึ่งกองทรัสต์นี้ลงทุนในหุ้นสามัญ 100% ของบริษัท เอพียูเค จำกัด
ซึ่งมีทรัพย์สินเพียงชิ้นเดียวคือคลังสินค้า (Data Center)
ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษโดยลงทุนเป็นเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ในไตรมาส 3 ปี 2560 มีผลการดำเนินงานกำไรจำนวน 14.27 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วซึ่งมีผลขาดทุนจำนวน 51.29 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 127.82
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการการปรับมูลค่ายุติธรรมจากการลงทุนในบริษัทย่อยโดยในไตรมาส 3 ปี 2560 มีกำไรจำนวน
 16.76 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันปี 2559 มีขาดทุนจำนวน 71.82 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ในงวด 9 เดือน ปี 2560 มีผลการดำเนินงานกำไรจำนวน 37.23 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วซึ่งมีผลขาดทุนจำนวน 108.48 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ
134.32 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการการปรับมูลค่ายุติธรรมจากการลงทุนในบริษัทย่อยโดยงวด 9 เดือน ปี 2560
มีกำไรจำนวน 26.31 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันปี 2559 มีขาดทุนจำนวน 124.13 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมแล้วในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 กองทรัสต์มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน
5.52 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2559 ซึ่งมีกำไรจำนวน 8.60 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ
35.79 โดยปี 2560 มีรายได้รวมจำนวน 19.91 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 ที่ 21.69 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
8.21 โดยกองทรัสต์ยังคงได้รับค่าเช่าปกติแต่ที่ลดลงเกิดจากการผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
ส่วนค่าใช้จ่ายมีจำนวน 14.39 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 ที่ 13.09 ล้านบาท
คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.91

สำหรับงบการเงินรวมรอบระยะเวลา 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2560 กองทรัสต์มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 
24.39 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2559 ซึ่งมีกำไรจำนวน 28.35 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ
13.97 โดยปี 2560 มีรายได้รวมจำนวน 60.68 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 ที่ 68.91 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
11.95 ส่วนค่าใช้จ่ายมีจำนวน 36.29 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 ที่ 40.57 ล้านบาท
คิดเป็นการลดลงร้อยละ 10.53
  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้