รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ย. 2560 13:13:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
หลักทรัพย์
BRRGIF
แหล่งข่าว
BRRGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
             ตามที่ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ 
("กองทุนรวม") มีการระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมเพียงพอนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม ขอเรียนแจ้งว่า
เนื่องจากกองทุนรวมได้รับอนุมัติการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทร
ัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ทำให้ในปี 2560
กองทุนรวมจะมีผลการดำเนินงานที่ไม่เต็มปี บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปี
2560 (สำหรับผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560)
เป็นปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับรอบระยะเวลาการดำเนินงานที่แท้จริงของกองทุนรวม

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้