รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ย. 2560 12:41:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
หลักทรัพย์
CTW
แหล่งข่าว
CTW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2560
หมายเหตุ                      :
ที่ CTW035/2560                  
                     14 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินของฝ่ายจัดการ (MD&A)
     สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
   บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 สำหรับงวด 3 เดือน ดังนี้
                                                
(หน่วย : ล้านบาท)
      ผลประกอบการ           ไตรมาสที่ 3 (สำหรับงวด 3 เดือน)
                         ปี 2560   ปี 2559     เปลี่ยนแปลง
                                          บาท      %
รายได้รวม                2,350.18   1,689.61   660.57   39.10
กำไรส่วนของบริษัทฯ         158.64    45.48    113.16  248.83
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)   0.40      0.11      

กำไรส่วนของบริษัทฯ
   กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 สำหรับงวด
3 เดือน จำนวน 158.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 113.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 248.83 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน
45.48 ล้านบาท ด้วยสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

รายได้จากการขาย
   รายได้จากการขาย จำนวน 2,322.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 643.65 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.34 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้จาก
การขายจำนวน 1,678.88 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 งวด 3 เดือน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากขายผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าจำนวน 1,154.77
ล้านบาท ตามด้วยผลิตภัณฑ์ลวดอาบน้ำยาและไม่อาบน้ำยาจำนวน 1,095.40
ล้านบาท ผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงจำนวน 39.63 ล้านบาท และ
ผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลโทรศัพท์จำนวน 31.62 ล้านบาท ตามลำดับ

รายได้อื่น
   รายได้อื่นจำนวน 27.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
157.68  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้อื่นจำนวน 10.73
ล้านบาท สาเหตุมาจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เพิ่มขึ้น จำนวน 5.55 ล้านบาท และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้สิทธิ์รับเงินปันผล
ประจำปี 2559 และปี 2560 จากบริษัทที่ไปลงทุนในประเทศฮ่องกง จำนวน
10.74 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย
   ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 2,146.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 515.70 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.62 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม
จำนวน 1,631.06 ล้านบาท โดยสรุปได้ดังนี้

  1. ต้นทุนขาย
      ต้นทุนขายรวมในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 จำนวน 2,076.63 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 507.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.37 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อน ซึ่งมีต้นทุนขายจำนวน 1,568.76 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 3 ปี
2560 มีกำไรขั้นต้น จำนวน 245.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน
110.12 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ 10.59 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปี 2559 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ 6.56

  2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 45.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.71 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.42 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร จำนวน 37.74 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เพิ่มขึ้น และมีค่าปรับมลพิษของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

  3. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
     ค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 8.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.74 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.81 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน จำนวน 5.86 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าดอกเบี้ยทรัสต์รีซีท

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                     ขอแสดงความนับถือ
          
                ( นางสุนันทา แพงศุข )
               ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (การเงิน)
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้