รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ย. 2560 09:30:00
หัวข้อข่าว
กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และมูลที่ตราไว้ (เพิ่ม Template)
หลักทรัพย์
CPL
แหล่งข่าว
CPL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)           

เรื่อง                        : แบ่งแยกมูลค่าที่ตราไว้ (split par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 พ.ย. 2560
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น)            : 10.00
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น)            : 1.00
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 พ.ย. 2560
วันประชุม                      : 25 ม.ค. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 28 พ.ย. 2560
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 24 พ.ย. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par)
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมเมเปิล ณ ห้องเมเปิล ถนนศรีนครินทร์ แขวง/เขต 
บางนา กรุงเทพฯ 10250
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้