รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ย. 2560 08:32:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำัวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
หลักทรัพย์
MACO
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไซแมท เทคโนโลยี(listed)
โดย GRAND-FLO SOLUTION BHD
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 07/11/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -12.31% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไทยรีประกันชีวิต(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 08/11/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.83% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.64% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. มาสเตอร์ แอด(listed)
โดย ASHMORE OOH MEDIA LIMITED
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 07/11/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.98% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________