รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2560 17:20:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงผลการดำเนินงาน                 

ที่ ทท./จท. 393/2560

              วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง   ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงของกำไร (ขาดทุน) 
สุทธิในงบกำไรขาดทุนจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี(กองทุนรวม)
ขอเรียนชี้แจงกรณีงบการเงินระหว่างกาลมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่
าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบการเงิน งวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 16.546 ล้านบาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากในงวดเดียวกันของปี 2559 จำนวน 2.927 ล้านบาท

สาเหตุหลักที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือ 
รายได้จากการลงทุนของกองทุนรวมที่มีการเพิ่มขึ้นและการลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน
ทั้งนี้รายได้จากการลงทุนมีการเพิ่มขึ้นจาก 18.994 ล้านบาท เป็น 19.020 ล้านบาท นอกจากนี้
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวมมีการปรับตัวลดลงจาก 4.555 ล้านบาท เป็น 2.462 ล้านบาท
เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สิน จำนวน 1.9 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

          
    ขอแสดงความนับถือ


           พิเชฏฐ์ ปิยะปฏิการุณ
                       ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้