รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2560 12:38:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
หลักทรัพย์
TVI
แหล่งข่าว
TVI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2560
หมายเหตุ                      :

                                            14 
พฤศจิกายน 2560

เรื่อง   ขอนำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2560
       พร้อมทั้งชี้แจงยอดเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิ
       
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      บริษัทฯ ขอนำส่งงบแสดงฐานะการเงินงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
ซึ่งผ่านการสอบทาน
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 1 ฉบับ และพร้อมกันนี้ได้แนบงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด  
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของมาด้วยแล้ว

      พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2560 
เมื่อเทียบกับ
งวด 3 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2559  ปรากฎว่ามียอดเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เกิดจากบริษัทฯ 
มีรายได้
จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น 6.20 ล้านบาท คิดเป็น 0.91% และมีรายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้น 5.31 ล้านบาท
คิดเป็น 30.39% 
อันเนื่องมาจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
และในขณะเดียวกันบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 20.07 ล้านบาท
คิดเป็น -2.83% เป็นผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมามากกว่า 20%

       ในไตรมาสนี้ บริษัท ลาววิวัฒน์ประกันภัย จำกัด 
ที่บริษัทฯได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่ไตรมาสที่ผ่านมา ได้เริ่ม
ดำเนินธุรกิจแล้ว
       
       จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                         ขอแสดงความนับถือ                                       ( นายจีรพันธ์ 
อัศวะธนกุล )
                                         
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้