รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2560 08:34:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
หลักทรัพย์
SPVI
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น(listed)
โดย นาย ปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ นาง สุมัฐกาณฑ์ ศรีสุภคณินทร์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 06/11/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 2.35% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บิวเดอสมาร์ท(listed)
โดย นาย เพชร ภาณุพัฒนพงศ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 06/11/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.22% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการ หุ้นของบมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์(listed)
โดย บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ซึ่งเป็นการ เมื่อวันที่ 08/11/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 64.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอส พี วี ไอ(listed)
โดย นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 08/11/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.96% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________