รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 พ.ย. 2560 17:39:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอิน-ดัสเตรียล ครั้งที่ 1/2560
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์               

เรื่อง                        : มติผู้ถือหน่วยลงทุน
วันประชุม                      : 09 พ.ย. 2560
มติที่ประชุม                      : อนุมัติ
หมายเหตุ                      :
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ( MIT) ("กองทรัสต์")
ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ที่ทำการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 2306-2307 ชั้น 23
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร นั้น
ได้มีผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาเปิดประชุมรวมทั้งสิ้น 56 ราย 
ถือหน่วยทรัสต์รวมทั้งสิ้น 50,668,197 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 51.9674
ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (รวม 97,500,000 หน่วย) และมีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560
มติ:  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  หน่วย  ร้อยละ
เห็นด้วย  65,668,207.00  100.0000
ไม่เห็นด้วย  -  -
งดออกเสียง  -  -
รวม  65,668,207.00  100.00
วาระที่ 2  รับทราบการดำเนินการรีไฟแนนซ์
มติ:  ที่ประชุมรับทราบการดำเนินการรีไฟแนนซ์
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการนำทรัพย์สินของกองทรัสต์มาเป็นหลักประกันการรีไฟแนนซ์ของ APUK
มติ:  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการนำทรัพย์สินของกองทรัสต์มาเป็นหลักประกันการรีไฟแนนซ์ของ APUK 
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  หน่วย  ร้อยละ
เห็นด้วย  65,668,207.00  100.0000
ไม่เห็นด้วย  -  -
งดออกเสียง  -  -
รวม  65,668,207.00  100.00
วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
  -ไม่มี-
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้