รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 พ.ย. 2560 08:39:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ RSP เริ่มซื้อขายวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
หลักทรัพย์
RSP
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (RSP)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : RSP
ตลาดรอง                      : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : บริการ
หมวดธุรกิจ                      : พาณิชย์
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 10 พ.ย. 2560
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 10 พ.ย. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 770,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 770,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 1.00
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 770,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 200,000,000
ราคา IPO (บาท)                   : 5.80
ลักษณะธุรกิจ                     :
ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทรองเท้า (Footwear) เสื้อผ้าและเครื่อง แต่งกายอื่นๆ 
(Non-Footwear) ภายใต้ตราสินค้าชั้ นนำจากต่างประเทศ ได้แก่ ตราสินค้า Converse และตราสินค้า Pony
หมายเหตุ                      :
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้แก่ประชาชน 195 ล้านหุ้น 
และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 5 ล้านหุ้น
วันที่เสนอขายต่อประชาชน : วันที่ 3- 7 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ RSP 
จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file)
______________________________________________________________________