รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ย. 2560 20:21:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
หลักทรัพย์
HREIT
แหล่งข่าว
HREIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 16 พ.ค. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม)           : 133,280,000
 อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) (เพิ่มเติม)          : 8.5438 : 1
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)           : 0.00
 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                : 28 พ.ย. 2560
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) 
(เพิ่มเติม)
 วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)         : 24 พ.ย. 2560
(เพิ่มเติม)
จัดสรรให้กับ                    : ประชาชนทั่วไป
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ                    : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)           : 133,280,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)          : 133,280,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) (แก้ไข)          : 9.8138
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
ในส่วนของข้อมูลการจัดสรรให้กับประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจำกัด ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้