รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ย. 2560 17:11:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2560
หมายเหตุ                      :
ตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ("กองทุนรวม") 
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 มียอดกำไรสุทธิจำนวน 9.59 ล้านบาท
เปรียบเทียบกำไรเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มียอดกำไรสุทธิ 7.43 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องชี้แจงงบการเงินกรณีบริษัทมีผลการดำเนินงานแตกต่างจากงวดเ
ดียวกันของปีก่อนมากกว่าร้อยละ 20 นั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ
ขอเรียนชี้แจงเหตุผล ดังนี้

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 กองทุนรวมบันทึกผลรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 
9.59 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
กองทุนรวมบันทึกผลรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 14.43 ล้านบาท
ทำให้กองทุนรวมรับรู้การเปลี่ยนแปลงรายได้จากการลงทุนสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 4.84 ล้านบาท
และกองทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาประเมินสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งหากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่กองทุนรวมบันทึกผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเกิดจาก
การลดลงของราคาประเมิน เป็นจำนวนเงิน 7.00 ล้านบาท
ทำให้กองทุนรวมรับรู้การเปลี่ยนแปลงผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาเป็นจำนวนเงิน 7.00
ล้านบาท

ทั้งนี้ 
การไม่เปลี่ยนแปลงของราคาประเมินในงวดนี้ทำให้ผลการดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่ว
งเดียวกันของปีก่อน ที่มีการทบทวนราคาประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าทรัพย์สิน
ซึ่งทางผู้ประเมินมีการเปลี่ยนสมมติฐานเรื่องสูตรโครงสร้างรายได้เพื่อให้มีความสอดคล้องตามข้อผูกพันระหว
่างผู้เช่าช่วงกับกองทุน รวมถึงปรับสมมติฐานอื่นเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานและสภาวะตลาดของทรัพย์สิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้